Játékszabály

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

2024.05.

Instagram “Birthday Giveaway!” nyereményjáték

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A Zenon Clinic Instagram oldalán meghirdetett játék

(„Játék”) szervezője a Zenon Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság

 (Cégjegyzékszám: 01-09-401961; Adószám: 32000157-2-41), a továbbiakban „Szervező”, a „Birthday Giveaway!” elnevezéssel, Instagram-on futó nyereményjátékot szervez, továbbiakban „Játék”.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját, Instagram profillal („Profil”;) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1 a https://www.instagram.com/zenonclinic/ (a továbbiakban: ”Birthday Giveaway”) nyeremény játékkal (”Játék”) játszik, – amely során teljesíti legalább egyszer a játékidőszakok feladatait, nyertessége esetére – a Szervező rendelkezésére bocsátja, 2.1.2. pontban meghatározott adatait, továbbá

2.1.2 elfogadja a jelen játékszabályzatban (” Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (Instagram név és teljes név és születési dátum) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt:” Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos a Játék időtartama alatt a játékban meghatározott időszakonként egy (1 db) Pályázat beküldésére jogosult.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Zenon Clinic Kft. és a leányvállalatainak (Zenon Medical Kft., Zenon Beauty Kft. és Zenon Product Kft.) az alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram profil törlése stb.) a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját, Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők, az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A nyereményjáték 2024.05.24-től 2024.05.31-ig tart, sorsolás 2024.06.03-án 10 órakor

4. A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során az Instagram odalán teszi elérhetővé a játék posztot, amellyel a Játékosok a Játék időtartama alatt játszhatnak. A játék során a Játékosoknak meg kell írniuk, kivel osztanák meg a Zenon Clinic nyereményüket a játékról szóló poszt komment szekciójában. 

4.1.1 A Poszt tartalma a következő:


🥳🎂🎉Birthday Giveaway 🥳🎂🎉

 Első Születésnapunkat egy különleges Nyereményjátékkal szeretnénk Veletek ünnepelni! 

🏆 A jelentkezők közül 3 szerencsés nyertes garantált átalakuláson esik át a Zenonc Clinic jóvoltából! 

🎁 A díj nem más, mint a népszerű Szuperintenzív Alakformáló Programunk, mely során 20 alkalmas személyre szabott kezelési programot állítunk össze Számodra, közel 1.000.000 Ft értékben!

🤓A játék menete:

✅ Beköveted a ZenonClinic Instagram oldalát.

✅ Lájkolod ezt a posztot.

✅ Bejelölöd az egyik ismerősöd a poszt alatt, akit szintén érdekelhet a lehetőség.

A nyereményről bővebben itt olvashatsz: https://zenonclinic.hu/alakformalo-programok

👆🏻A nyereményjáték 2024.05.24-től 2024.05.31-ig tart, sorsolás 2024.06.03-án 10 órakor! 👆🏻

A szerencsés nyertest a kommentelők közül fogjuk kisorsolni!

Siess, le ne maradj! 🙌🏻

Játékszabályzat: https://zenonclinic.hu/jatekszabaly

4.2 Nyeremény átadása

4.2.1 Szervező a Játék során összesen három nyertest sorsol és két tartalék nyertest, a Instagram-on részt vett játékosok között 3 db nyereményt oszt ki. A játék lezárását követő 48 órában a Szervező felveszi a kapcsolatot azzal a Játékossal, aki kisorsolásra került.

4.2.2 Szervező a sorsoláson összesen 2 db tartaléknyertes kommentelőt is kisorsol. A tartaléknyertesek a kiválasztás sorrendjében válnak jogosulttá a díjra a 3. pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes részvétele bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a részvételével összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremények:

A díj nem más, mint a népszerű Szuperintenzív Alakformáló Programunk, mely során 20 alkalmas személyre szabott kezelési programot állítunk össze, közel 1.000.000 Ft értékben!

4.4. A Nyeremény másra nem ruházható át, és készpénzre nem váltható.

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. Szervező a Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolás napját követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti a Játékos Instagram profiljára küldött üzeneten keresztül (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést követően 2 (kettő) munkanapon belül megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (név, telefonszám, cím, e-mail cím, lakcím). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Nyereményt a Szervező személyesen adja át a nyertesnek a Zenon Clinic címén. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezők terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére más lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján. 

7.1.1 Szervezők, mint adatkezelők és adatfeldolgozók a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 A résztvevők az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket és Instagram profilképüket a Szervezők minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

7.1.3 A nyereményjátékkal kapcsolatban a Szervező a következő adatait kezeli a Résztvevőnek: név, képmás, telefonszám, emailcím. 

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 2. em címén vagy az info@zenonclinic.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

7.3. Az adatok kezelője:ZenonBeauty Korlátolt Felelősségű Társaság

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervezők érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti.

8.3. A Szervezők kizárják a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.6. Szervezők kizárják a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

8.7. A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a www.instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagram-hoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik. (This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.)

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.

Budapest, 2024. május 24.

Zenon Beauty Kft. – Szervező
Oldal tetejére
Időpontfoglalás